Kanonizační řízení

Zahájení římské fáze beatifikačního procesu služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly

Vydáno: 20.6.2020 | Autor: Karel Orlita

Jako postulátor diecézní fáze a jmenovaný doručovatel jsem v únoru tohoto roku doručil kauzu Služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly římské Kongregaci pro blahořečení a svatořečení. Řízení ohledně blahořečení pokračuje nyní šetřením v Římě, což spočívá v prozkoumání všech dokumentů, schválení validity diecézní fáze procesu a vyhotovení Positio, tj. souhrnného zpracování výslechů a všech informací o Služebnících Božích. Z tohoto důvodu byl jmenován postulátor římské fáze řízení JUDr. Maria Cristina Bresciani a já jako administrátor kauzy. V nejbližší době bude jmenován Relator, tj. úředník kongregace zodpovědný za zpracování dokumentů. Dne 4. 3. 2016 vyšly nové normy schválené papežem Františkem pro správu financí určených na beatifikační a kanonizační řízení. Nově se zavedl úkol administrátora, jehož povinností je zachovávat normy týkající se správy zbožných nadací. K jeho povinnostem patří: a) věrně respektovat úmysl dárců; b) mít k dispozici pravidelně aktualizovaný přehled prostředků; c) každoročně zpracovávat účetní uzávěrku, rozpočet a vyúčtování a předkládat je ke schválení; d) posílat postulátorovi kopii účetních výkazů schválených předkladatelem. V uvedených normách bylo zdůrazněno, že finanční prostředky shromážděné na kanonizační řízení jsou financemi Svatého stolce, které spravuje nyní administrátor (dříve postulátor) a za správu financí zodpovědný před kongregací. Pokud zůstanou po skončení řízení finanční prostředky, jsou převedeny na Fond solidarity na kongregaci pro svatořečení. Brněnská kauza Služebníků Božích bude podle předběžného rozpočtu (podle nového sazebníku kongregace) stát cca. 500.000 Kč. Uskutečnění naděje brzkého blahořečení Služebníků Božích závisí z velké části na dostatku finančních prostředků. Děkuji vám za vaše dosavadní dary a modlitby, díky nimž mohla být zrealizována diecézní fáze řízení. Blahořečení Služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly se týká domnělého mučednictví, není třeba důkazu zázraku na jejich přímluvu, a tudíž zdárnost řízení závisí především na pracovních a finančních možnostech předkladatele – Biskupství brněnského a pověřených pracovníků. Z tohoto důvodu vás snažně žádám, abyste zaslali na bankovní účet: 1341625329/0800, variabilní symbol 911181 (uvedení variabilního symbolu je nutné) finanční dar na kanonizaci, aby mohlo během následujících pěti let dojít k uzavření římské fáze, a dá-li Pán, k prohlášení našich Služebníků Božích za blahoslavené mučedníky. Aktuální finanční situace pro blahořečení těchto Služebníků Božích je vzhledem k budoucím výdajům značně nepříznivá. Prosím, pomozte.

Mons. Karel Orlita, administrátor řízení

Zpět do rubriky

CZ EN IT DE PL ES
Můj patron (sv. Jan Křtitel) neměl delší život než já a v jeho osudu se mnou tolik společného.Jan Bula